`; str += ""; str += "
"; str += "
"; //alert("2"); article=document.getElementById('article').innerHTML; //alert("3"); if(article.indexOf(strAdBegin)!=-1){ str +=article.substr(0,article.indexOf(strAdBegin)); strTmp=article.substr(article.indexOf(strAdEnd)+strAdEnd.length, article.length); }else{ strTmp=article } //alert("4"); str +=strTmp.substr(0,strTmp.indexOf(strFontSize)); strTmp=strTmp.substr(strTmp.indexOf(strFontSize)+strFontSize.length, strTmp.length); str += strTmp; str +=strTmp.substr(0,strTmp.indexOf(strdoPrint)); str +="window.print()"; str +=strTmp.substr(strTmp.indexOf(strdoPrint)+strdoPrint.length, strTmp.length); str += "
"; //alert("5"); str += "
"; str += ""; str += " "; document.write(str); document.close(); } */

姹?瑗跨??瀹¤???涓捐??颁换澶?绾у共?ㄥ?娉?瀹h?浠?

??甯??堕?达? 2020-03-24 10:14:47 ?ユ?锛? 浣???锛?

?规?????藉?宸ヤ?浜哄??瀹??瀹h?瀹??藉??娉??????宠?姹?锛?3??20?ワ?姹?瑗跨??瀹¤???涓捐???浣?瀹??瀹h?浠??锛?14???颁换??澶?绾у共?ㄩ?㈠???芥??杩?琛?浜?搴?涓ョ??瀹??瀹h???????缁?涔﹁??????胯????e??蹇???瑾?锛???缁????????????胯?¢??????蹇?涓绘??浠??锛??ㄥ??骞查?ㄤ唬琛ㄥ????浜?瀹??瀹h?澶т???

浠??涓?锛??哄腑浜哄???ㄤ?璧风?锛?榻??变腑??浜烘??卞???藉?芥?锛?14浣??颁换????澶?绾у共?ㄩ?㈠???芥??锛?楂?涓惧?虫?筹???瀹??璁镐?瑾?瑷?锛?????瀹h?锛?蹇?浜?涓???浜烘??卞???藉?娉?锛?缁存?ゅ?娉???濞?锛?灞ヨ?娉?瀹???璐o?蹇?浜?绁??姐??蹇?浜?浜烘?锛???敖??瀹???寤?娲?濂?????ュ??浜烘????o?涓哄缓璁惧?寮烘?涓绘??????璋?缇?涓界??绀句?涓讳??颁唬??寮哄?藉????濂???!??瀹??瀹h????椤瑰?涓ョ??娉?瀹?浠??锛????藉?娉?寰??跺害????瑕?缁????ㄥ??锛?????浠???淇″康澶???涓轰?绉?褰㈠?锛?璁╄??繁???骞跺??????瀹h???浠??ㄩ?块?垫??????瑾?璇?锛?琛ㄨ揪浜??藉?宸ヤ?浜哄??蹇?浜?瀹????渚?娉?灞ヨ?????冲???淇″???

锛?甯歌? 缂????撅?
  • 涓诲????浣?锛?姹?瑗跨??瀹¤????????
  • ?板??锛?????甯???灞辫矾209?疯担瀹″ぇ?﹀??ゼ ??绯荤?佃?锛?锛?0791锛?86816335 浼???锛?锛?0791锛?86823311
  • ?靛????锛?sjt_xxzx@jiangxi.gov.cn
  • 璧?CP澶?13004889 ?垮?缃?绔???璇???:3600000078 缃?瀹?澶?妗??凤?36010202000173
Produced By 澶ф?缃?缁? 澶ф???????甯?绯荤?