`; str += ""; str += "
"; str += "
"; //alert("2"); article=document.getElementById('article').innerHTML; //alert("3"); if(article.indexOf(strAdBegin)!=-1){ str +=article.substr(0,article.indexOf(strAdBegin)); strTmp=article.substr(article.indexOf(strAdEnd)+strAdEnd.length, article.length); }else{ strTmp=article } //alert("4"); str +=strTmp.substr(0,strTmp.indexOf(strFontSize)); strTmp=strTmp.substr(strTmp.indexOf(strFontSize)+strFontSize.length, strTmp.length); str += strTmp; str +=strTmp.substr(0,strTmp.indexOf(strdoPrint)); str +="window.print()"; str +=strTmp.substr(strTmp.indexOf(strdoPrint)+strdoPrint.length, strTmp.length); str += "
"; //alert("5"); str += "
"; str += ""; str += " "; document.write(str); document.close(); } */

??H5??瑙h?锛?2020骞存?瑗垮?璁″伐浣?瑕??光?????板???涓???寮???020骞存?瑗垮?璁℃?扮?绔

??甯??堕?达? 2020-03-27 10:52:54 ?ユ?锛? 浣???锛?

2020骞存???锋????绋?纰???涔???涓?骞达?瑕??ㄩ?㈠缓??灏?搴风ぞ浼???瑕?瀹??扮?涓?涓??惧勾濂?????????瑕??虫???辫传?诲????瑕?瀹??板??涓?浜?瑙?????

姹?瑗跨??瀹¤???娣卞?ヨ疮褰讳?杩?骞虫?讳功璁拌?瀵?姹?瑗块??瑕?璁茶?绮剧?锛?璁ょ???藉??ㄥ?藉?璁″伐浣?浼?璁??崇??ㄧ讲锛??寸?涓??锛?绐??洪???癸????″??灞?锛????﹂??╋?绮惧??????锛?浠?涓?涓??归?㈠??娓????瑰伐浣???璺???

浜?瑙f?村?姹?瑗垮?璁″伐浣?瑕???/span>

璇?????逛?缁寸??

?????瑰??span style="background: rgb(255, 255, 255); color: rgb(255, 41, 65); letter-spacing: 1px; font-family: 寰?蒋??榛?; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: normal;">https://g.eqxiu.com/s/WteLp1XZ

??锛?姹?瑗跨??瀹¤????充????寰???2020骞村害瀹¤?椤圭?????瀹???寤鸿??????炬??/span>锛?/art/2019/10/14/art_28579_1254634.html

  • 涓诲????浣?锛?姹?瑗跨??瀹¤????????
  • ?板??锛?????甯???灞辫矾209?疯担瀹″ぇ?﹀??ゼ ??绯荤?佃?锛?锛?0791锛?86816335 浼???锛?锛?0791锛?86823311
  • ?靛????锛?sjt_xxzx@jiangxi.gov.cn
  • 璧?CP澶?13004889 ?垮?缃?绔???璇???:3600000078 缃?瀹?澶?妗??凤?36010202000173
Produced By 澶ф?缃?缁? 澶ф???????甯?绯荤?